Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


Většina uživatelů bytů již měla obdržet vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2020. Jak zkontrolovat správnost vyúčtování ?

Pronajímatel má povinnost na základě písemné žádosti nájemce nejpozději do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období předložit nájemci: - náklady na jednotlivé služby, - způsob rozúčtování jednotlivých služeb, - způsob stanovení výše záloh za služby, - způsob provedení vyúčtování podle ZOS. Pronajímatel musí nájemci na základě žádosti umožnit pořízení kopií podkladů. Pokud by pronajímatel tuto svou povinnost nesplnil, hrozí mu, že bude muset nájemci uhradit pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení.

ZOS určuje termín pro splatnost přeplatku či nedoplatku, a to nejpozději ve lhůtě do 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování nájemci. Bude tedy záležet na tom, jak je mezi pronajímatelem a nájemcem nastaveno zúčtovací období – může se jednat jak o kalendářní rok, tak i o kratší termín. Delší termín nepřichází v úvahu. Definici zúčtovacího období pak přináší § 2 ZOS, když za zúčtovací období považuje „období, za které poskytovatel služeb provede rozúčtování a následné vyúčtování nákladů; zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční a jeho počátek určí poskytovatel služeb“. Pronajímatel je tedy tím, kdo určuje okamžik, ke kterému musí zpracovat vyúčtování. Strany se mohou dohodnout, že jednotlivé služby budou vyúčtovávány zvlášť – podle toho, jak budou pronajímateli vyúčtovávány jednotlivými dodavateli.

Pronajímatel tak může provádět vyúčtování i několikrát ročně. Stejně tak může jednotlivou nebo všechny služby vyúčtovávat vícekrát ročně podle toho, zda si určí zúčtovací období pro jednotlivé služby zvlášť. ZOS také definuje obsah vyúčtování. Ve vyúčtování musí být uvedena skutečná výše nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování. Nájemce může vznést vůči vyúčtování tzv. námitky.

Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování musí nájemce předložit pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení dokladů.

Pozdě uplatněné námitky nemusejí být vzaty na zřetel. Vyřízení uplatněných námitek musí být pronajímatelem uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky. Zákon bohužel nestanoví, zda neuplatněním námitek fakticky dochází k prekluzi práva nájemce uplatňovat, že vyúčtování bylo provedeno vadně. Pravděpodobně tomu tak nebude a právo nájemce zůstává zachováno i bez uplatnění námitek.

Pokud pronajímatel námitky proti vyúčtování roku 2020 nevypořádá, pak mu hrozí, že bude muset nájemci uhradit pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Povinnosti uhradit pokutu by se zbavil, pouze pokud by pronajímatel nesplnil svou povinnost z důvodu, že by její splnění ve stanovené lhůtě po něm nešlo spravedlivě požadovat nebo k nesplnění povinnosti došlo zaviněním nájemce (§ 13 ZOS).

Občané města si také mohou nechat zkontrolovat vyúčtování služeb v rámci poradny Sdružení nájemníků – viz informace v dřívějším zpravodaji a v Radničních listech., dotazy a termíny k poradnám v době od 10.00 hod. do 18.00 hod. na tel. 777 810 174 , 723 697 356 a nebo mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; Ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR, Havířov