Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


Finanční dary pro KSČM

Zaslání finančního daru Komunistické straně Čech a Moravy

KSČM děkuje všem dárcům, kteří přispěli finančním darem na hlavní činnost strany nebo na úhradu volebních nákladů.

Peněžní dar lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem darované částky na
TÚ u peněžního ústavu.

Pro příjem finančních darů je zřízen transparentní účet 478648033/0300.

Po příjmu finančních prostředků na transparentní účet je s dárcem sepsána darovací smlouva, která obsahuje údaje, podle kterých je možno identifikovat plátce a účel platby:

  1. je-li dárcem fyzická osoba , její jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu a datum narození,
  2. je-li dárcem právnická osoba , její obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo;
  3. název, sídlo, identifikační číslo a číslo účtu strany a hnutí přijímajících dar;
  4. výši daru;
  5. na co je dar určen - na hlavní činnost, na úhradu volebních nákladů
  6. podpisy dárce a příjemce daru, razítko.

Na platebním příkazu dárce musí být vždy uveden účel platby, tj. DAR.

Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození (ddmmrr), pokud se jedná o právnickou osobu tak své IČO.

V případě, že není možno identifikovat plátce, nebude uveden účel platby nebo bude uveden chybně, vrací ekonomické oddělení ÚV KSČM tyto finanční dary zpět na účet, ze kterého byl dar poskytnut.

Darovací smlouvu vystavuje Ekonomické oddělení ÚV KSČM na základě identifikačních údajů, sdělených dárcem finančních prostředků. Za KSČM podepisují vždy dvě oprávněné osoby.

Bližší informace Vám podá každý krajský, okresní výbor KSČM nebo přímo Ekonomické oddělení ÚV KSČM.