Polská 120, 734 01, Karviná – Ráj 734 430 254 ov.karvina@kscm.cz Po-Čt: 10:00 - 15:30 / Pá: 08:00 - 12:00
Přihlásit se


Volby 2021 - Programové teze

ŠANCE ZAČÍT ZNOVU A LÉPE

Prožíváme jedno z nejhorších období v novodobých dějinách naší vlasti. Pandemie omezila náš život i naši svobodu a výrazně zhoršila životní podmínky mnoha obyvatel. Nejhůře zasáhla ty, kteří i dříve přežívali od výplaty k výplatě a v důsledku protipandemických opatření jim nyní prostředky nestačily ani na zcela základní životní potřeby pro ně i jejich děti. Mnozí občané, včetně drobných i středních podnikatelů, se zadlužili či přímo krachují. Někoho pandemie přiměla nezištně pomáhat, ale pro jiné je pandemie naopak zdrojem rekordních zisků.

KSČM v uplynulém období vyvíjela tlak na vládu s cílem pomoci občanům s řešením jejich problémů, které krize prohloubila. Podařilo se jí prosadit např. zvýšení prostředků na zdravotnictví (i na nákup vakcín) a na sociální služby, na zvyšování důchodů, na obecní bydlení, opravy a vybavení základních i mateřských škol, na zvýšení mezd učitelů, hasičů i policistů, na vědu, výzkum i vysoké školy, na opravy silnic, boj se suchem i povodněmi, na obnovu po kůrovcové kalamitě aj. KSČM prosadila také zvýšení přídavků na děti a náhradního výživného. Mezi její podmínky pro toleranci vlády patří i převod vlastnictví vodovodních sítí do rukou obcí, krajů a státu, pětitýdenní dovolená pro zaměstnance, zřízení komerční banky s rozhodujícím podílem státu či zavedení jednotné jízdenky na železnici. KSČM podporovala takové kroky, které by přispěly k řešení pandemie a jejích následků, zejména cestou co nejrychlejšího očkování, co nejširšího testování a účinné podpory zdravotnictví, ale odmítla kroky chaotické a nepromyšlené, včetně toho, že místo skutečně rozsáhlého testování vláda jen rozšiřuje omezení, včetně uzavření nižších tříd základních škol.

Období pandemie nám dalo i možnost začít přemýšlet o novém a lepším směřování. Zaleží teď pouze na nás všech, jakou cestu si zvolíme, zda to skutečně bude cesta, která přinese jistotu, bezpečí a důstojné životní podmínky pro všechny. Za současnou krizi nesmí v budoucnu platit běžní občané ani drobní a střední podnikatelé. Je nutné co nejdříve nastartovat ekonomiku, pomoci lidem, rodinám i podnikatelům. K tomu jsou nezbytné státní investice, na které je potřeba získat prostředky.

Za těchto podmínek je nutné, aby na to přispěla i ta velká podnikatelská, nadnárodní uskupení, která dosud jen kořistila z naší země i práce jejích občanů – a mnohá z nich i v době krize. Proto považujeme za zásadní posílit roli státu a prosadit zvýšení daní těm nejbohatším a zastavit odliv peněz z naší země včetně převodů do daňových rájů. Podnikatelé, kteří odvádějí daně a zisky do zahraničí, musí žádat podporu v těchto státech, nikoli u nás.

Pro naše výrobky potřebujeme nová odbytiště, pro naši práci potřebujeme mír a stabilitu, a k řešení současných i budoucích problémů potřebujeme místo nepřátelství skutečnou spolupráci. Odmítáme se nadále podílet na válečných misích, odmítáme provokace vůči jiným zemím.

KSČM předkládá své programové teze, které jsou východiskem k řešení problémů české společnosti. Jako strana, jejímž strategickým cílem je socialismus, usilujeme o zásadní změnu poměrů v České republice ve prospěch většiny jejích obyvatel.

Důstojný život pro všechny

Koronavirová krize zvýraznila pravicovými stranami přehlížený fakt, že v ČR stále žije značná část obyvatel s výrazně podprůměrnými příjmy. Mezi nimi jsou i senioři, rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé, ale i mnozí pracující nemají ani na základní životní potřeby. Souběžně s oživením ekonomiky je nutná primární pomoc těmto skupinám obyvatel. S občany České republiky se nesmí jednat jako s druhořadými obyvateli EU!

Jistá práce a důstojná mzda

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Za poctivou práci evropskou mzdu – zvýšení minimální mzdy alespoň na 20 000 Kč (minimální mzdy přiblížit 60 % tzv. mediánu). Říkáme jasné NE pracující chudobě! Příjem z jednoho zaměstnání musí zajistit důstojný život a motivovat.
 • Překonání současného stavu, kdy jsme jen na 45 % mzdového průměru EU, podporu vyjednávací síly zaměstnanců v soukromém sektoru, ukončení mzdového dumpingu a podpora většího růstu mezd v souladu s růstem produktivity práce.
 • Státní podporu mezd v krizových situacích (kurzarbeit).
 • Takový zákoník práce, který bude důsledně chránit zaměstnance a zabrání snahám pravice umožnit zaměstnavatelům dávat lidem výpověď bez udání důvodu.
 • Podporu pracovních míst nejen pro lidi se zdravotním postižením, ale také pro absolventy škol, lidi předdůchodového věku a ženy po rodičovské dovolené.
 • Podporu tvorby pracovních míst ve veřejných službách.
 • Zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně při zachování mzdy nebo alespoň prodloužení dovolené.
 • Povinnost zaměstnavatelů platit příplatky za noční, víkendové a sváteční směny.
 • Zrušení pracovních agentur (zastavit dvojí vykořisťování zaměstnanců). Zprostředkování práce musí být hlavní náplní úřadu práce.
 • Odstranění neoprávněných rozdílů v příjmech žen a mužů za stejnou práci.
 • Přijetí účinných opatření na pomoc rodinám s dětmi včetně těch, které jim umožní lepší sladění rodinného a pracovního života (dostupná zařízení pro děti předškolního věku, pružné pracovní úvazky apod.).
 • Spolu s pomocí firmám, jejichž existenci přímo ohrožují epidemiologická opatření, i důslednou ochranu pracovních míst ve státních institucích, jako jsou např. Česká pošta či České dráhy (ochránit zaměstnance a garantovat služby).

„Důstojný život pro všechny generace“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Pravidelnou valorizaci důchodů, sociálních dávek a nemocenské podle skutečného vývoje cen základních životních potřeb.
 • Obnovení novomanželských bezúročných půjček na vybavení domácnosti, s odpuštěním části dluhu při narození dítěte.Pravidelný růst životního minima.
 • Zachování průběžného financování důchodů, které při adekvátní valorizaci na rozdíl od spoření nepodléhá inflaci.
 • Zajištění dalších zdrojů příjmů do státem zabezpečovaného důchodového systému (určit podíl ze státního rozpočtu na daňovém výnosu).
 • Maximální možný věk odchodu do starobního důchodu na 65 let.
 • Stanovit v penzijním systému základní zajištění seniorů (tzv. minimální důchod) vycházející z minimálního životního standardu důchodců (v dnešním systému odpovídá zvýšení základní výměry důchodu). Celkový důchod by u lidí s nárokem na starobní penzi dosahoval minimálně 40 % průměrné mzdy.
 • STOP další liberalizaci a privatizaci sociálních služeb, STOP zvyšování finanční spoluúčasti občanů.
 • Jízdné ve veřejné dopravě zdarma nebo alespoň s výraznou slevou pro žáky základních a středních škol a důchodce nad 65 let (dotace od státu, krajů i velkých měst).
 • Kontrolu čerpání sociálních dávek a zabránění jejich zneužívání. STOP byznysu s chudobou při skupování bytů nebo celých domů, STOP vytváření nových ghett.

„Stabilní zdravotnictví a sociální služby“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Ústavou garantovaný solidární systém poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče hrazený z veřejného zdravotního pojištění pro všechny občany.
 • Rovný přístup pacientů k moderní léčbě bez ponižujících sbírek (včetně léčby vzácných chorob) a bez další spoluúčasti pacientů.
 • Svobodnou volbu nákupu léčivých přípravků a očkovacích látek (vakcín) bez politického diktátu EU.
 • STOP všem snahám o další privatizaci zdravotnictví.
 • Vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
 • Posílení odpovědnosti státu za zajištění dostupné stomatologické péče pro všechny občany (posílení bonusů od pojišťoven, krajů i obcí pro nové stomatology, mobilní ordinace, v případě nutnosti i zavedení povinnosti absolventů odpracovat několik let v místech, kde není stomatologická péče dostupná).
 • Jednu státní zdravotní pojišťovnu a důslednou kontrolu financování systému zdravotnictví.
 • Stabilizaci systému zdravotnictví prostřednictvím automatického navyšování plateb za státní pojištěnce (valorizace) a podporu nejen státním, ale i krajským nemocnicím.
 • Při pokračování pandemické situace zajistit pro zdravotnická zařízení dodatečné veřejné finanční prostředky na mimořádné výdaje při poskytování dočasně odložené zdravotní péče.
 • Srovnání neoprávněných rozdílů v odměňování a mimořádné ohodnocení „covidových“ zdravotnických týmů.
 • STOP byznysu kolem výběru, nákupu a distribuce ochranných zdravotnických prostředků, testů a očkovacích látek.
 • Omezení a kontrolu lobbingu farmaceutických firem, vedoucího k neoprávněnému obohacování na úkor společnosti, kontrolu lékové politiky tak, aby byl zajištěn dostatek léků a vakcín pro občany ČR.
 • Důraz na prevenci (včetně očkování) a zajištění následné, rehabilitační, lázeňské a dlouhodobé zdravotně sociální péče.
 • Bezplatné očkování pro děti.
 • Odpovídající důstojné ohodnocení náročné práce všech zdravotníků i sociálních pracovníků, zlepšení jejich finančních, pracovních a vzdělávacích podmínek.
 • Důraz na zvýšení kvality poskytování sociálních služeb a dlouhodobou stabilitu jejich financování, větší pomoc zdravotně postiženým.
 • Omezení privátních sociálních služeb, podpora zejména těch, které mají veřejného zřizovatele (státní, krajské či obecní).
 • Vytvoření podmínek rodinám k péči o své seniory (zaručení návratu na své pracovní místo, nekrácení při výpočtu důchodu).
 • Zachování ústavní péče pro děti do 3 let pod ministerstvem zdravotnictví, dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů pod ministerstvem školství a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) pod ministerstvem práce a sociálních věcí. Výrazné početní i finanční posílení dlouhodobé pěstounské a adoptivní péče.

„Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Státní program výstavby státního, obecního a družstevního bydlení, zejména dostupných bytů pro mladé rodiny nebo pro osamělé seniory. Je reálné stavět až 40 000 bytů ročně, z toho nejméně 5000 družstevních bytů s účastí měst (město poskytne pozemek, získá za něj byty).
 • Dlouhodobou koncepci bydlení jako povinnou součást rozvoje každé obce (zahrnující i spolupráci s družstvy a závazky developerů vůči obci – povinnost poskytnout část bytů obci).
 • Snížení nájemného zejména v obecních bytech s cílem vyvolat tlak na odstranění přemrštěných cen, obecní nájemné by mělo být ekonomické, bez tržního zisku.
 • Objektivizaci cenových map v každé obci i pro potřeby ochrany přiměřeného nájmu – stanovit místně obvyklé náklady na správu bytových domů jako závazný podklad pro určování výše nájemného.
 • Kvalitní zákon o dostupném bydlení včetně systému sociálního bydlení za sociální nájemné.
 • Zdanění kšeftování s byty – výrazně progresivní daň z druhé a dalších nemovitostí kolaudovaných k trvalému bydlení (nikoli k vlastnímu bydlení majitele, ale k dalšímu pronájmu za účelem zisku) a z nevyužívaných stavebních pozemků.
 • Vyvlastnění nevyužívaných a dlouhodobě chátrajících budov ve prospěch obcí, s cílem jejich využití pro výstavbu obecních bytů či jiných veřejně prospěšných zařízení sloužících občanům.
 • Možnosti daňových úlev např. na zateplení bytových domů, zvýhodněných půjček mladým a novomanželům na výstavbu bytu, popř. nevratných půjček na vybavení bytu v případě narození dítěte.
 • Dlouhodobé chráněné bydlení v domech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory.
 • Zlepšení nabídky dostupného bydlení bez diktátu bank a developerů, tj. podpora zejména obecní a družstevní bytové výstavby (25 až 40 tisíc bytů ročně s podporou komplexního státního programu).
 • Efektivní využívání evropských fondů pro rovnoměrný rozvoj regionů a výstavbu infrastruktury i bytovou výstavbu. Požadavek výjimky z Maastrichtských kritérií na veřejné investice do dostupného bydlení a jednoduššího čerpání financí z EU pro veřejné i neziskové organizace zajišťující dostupné bydlení.
 • Soustředění podpory bydlení do resortu MMR a Státního fondu podpory investic, včetně prostředků z podpory Zelená úsporám ze Státního fondu životního prostředí. Využít také zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení.
 • Zápis nájmu družstevních bytů do katastru nemovitostí. Družstevní bydlení je mnohem výhodnější, ale až 25 % bytů v domech patřících společenství vlastníků se pronajímá.

„Konec dluhových pastí“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Zvýšenou pomoc lidem, kteří se dostali do dluhové pasti v důsledku ztráty zaměstnání či nemoci.
 • Okamžité ukončení všech exekucí vymáhaných na mladistvých na základě dluhů zaviněných nebo neřešených rodiči dětí (neplacení za odpad, neplacení jízdného v MHD apod.).
 • STOP exekučnímu byznysu – systém exekucí převést do rukou státu (specializované soudy).
 • Účinná opatření směřující k postihu lichvářů a spekulantů tak, aby dluh nesměl narůstat o lichvářské úroky a nadměrné sankce. Omezení trhu pohledávek směřujícího k dalšímu zadlužování, zamezení obchodu s chudobou. Posílení odpovědnosti bank i nebankovních institucí při poskytování půjček v případě násobných dluhů.
 • Dodržování rovnosti práv dlužníků a věřitelů. Okamžité zastavení činnosti nepoctivých soudních exekutorů. Zrušení trhu s exekucemi a zavedení teritoriálního principu činnosti soudních exekutorů.

„Pro štěstí a budoucnost dětí“

Chceme, aby všechny děti vyrůstající v naší krásné zemi prožily šťastné dětství, bez strachu, studu a ponížení.

Naší prioritou je dostupnost a kvalita vzdělávání, ale i dostupnost zájmových, sportovních a jiných mimoškolních aktivit. Chceme ochránit děti před šikanou, vzrůstající kriminalitou a návykovými látkami. Garance státu za kvalitní, dostupné a bezplatné vzdělávání na všech stupních škol by měla být samozřejmostí.

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Zvýšení podílu veřejných výdajů na veřejné vzdělávání (6 % HDP)
 • Financování soukromých a církevních škol z vlastních zdrojů jejich zřizovatelů, s výjimkou technických škol a učilišť zřízených zaměstnavateli s cílem zajistit chybějící kvalifikované zaměstnance.
 • Podporu projektů zabývajících se prevencí i důsledky kyberšikany.
 • Zpřísnění postihů za všechny formy psychické i fyzické šikany na základních i středních školách a učilištích. Zařazení kyberšikany a sexuálního obtěžování dětí na sociálních sítích do trestního zákoníku.
 • Navyšování platů a zlepšování pracovních podmínek pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol včetně učitelů v oblasti odborného výcviku.
 • Zrušení poplatků za pobyt v mateřské škole, školní družině a školním klubu.
 • Zrušení poplatků za školní kroužky.
 • Učebnice a základní pomůcky na základních a středních školách a učilištích zdarma.
 • Bezplatné obědy v mateřských školách a na prvním stupni základních škol.
 • Vstup do galerií a muzeí pro žáky a studenty zdarma.
 • Vnitřně diferencovanou základní školu s jednotnými osnovami a ročníkovými výstupy.
 • Postupný útlum víceletých gymnázií.
 • Digitalizaci školství, včetně odpovídající přípravy budoucích i současných učitelů.
 • „Internet zdarma pro školy a domácnosti s dětmi (každý žák 3. třídy obdrží tablet – účelově na to vázat finance z operačního programu EU pro Covid).“
 • Investice do ICT na školách, zasíťování všech škol, vybavení tříd počítači, interaktivními tabulemi a další technikou; navázání na příklady dobré praxe z distanční výuky a na nabyté zkušenosti s využíváním IT technologie ze strany žáků i učitelů pro modernizaci a budoucnost vzdělávání, zajištění technického vybavení dětem ze sociálně slabších rodin i po skončení pandemie.
 • Poskytování sociálních a prospěchových stipendií.
 • Podporu a zvýšení prestiže technického, učňovského školství, podporu malých a středních podnikatelů, kteří se budou podílet na praktické přípravě učňů.
 • Finanční, materiální a personální zajištění výuky předmětu technika/školní dílny na základních školách.
 • Výchovu dětí a mládeže k vlastenectví i ke zvládání krizových situací.
 • Podporu speciálních škol, přehodnocení inkluze, podmínky pro asistenty na školách.
 • Snižování administrativy ve školách i školských a poradenských zařízeních.
 • Cílené sladění struktury učebních i studijních oborů s potřebami pracovního trhu.
 • Podporu vysokých škol, vědy a výzkumu.
 • Navýšení kapacity ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • Vytváření podmínek pro celoživotní vzdělávání, podporu vzdělávání třetího věku jak v prezenční, tak i ve virtuální formě.
 • Dostupnost zájmové, kulturní a sportovní činnosti pro všechny generace, podporu základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže.
 • Výstavbu a zřizování jeslí a rozšíření kapacit v mateřských školách, zachování malotřídek a menších škol v obcích.
 • Podporu organizací aktivně pracujících s mládeží.
 • Opětovné otevření otázky návrhu zákona o českém jazyce s cílem uchovat jeho bohatství pro budoucí generace.

„Vyšší zdanění bohatých – úlevy pracujícím“

Chceme prosperující suverénní Českou republiku, ve které si již nebudou moci boháči koupit výhody či přednostní práva. Chceme přísněji kontrolovat daňové odvody, aby bylo možné posílit státní investice. Daňový balíček sice ulevil i lidem s podprůměrnými příjmy, je ovšem potřeba pro ně toto daňové snížení trvale zachovat. Prosazujeme progresívní zdanění bohatých, solidární s potřebnými. Nepostihne však malé živnostníky. Banky generují v ČR zisky v řádech desítek miliard, jimiž třeba v době krize zachraňovaly své „matky“ v zahraničí. Bankovní a digitální daň pro ekonomické giganty, nadnárodní společnosti může do státního rozpočtu přinést až 15 miliard korun za rok. Každý rok uniká z naší země 300–450 miliard korun do zahraničí. Ty pak chybí ve zdravotnictví, v sociální oblasti, dopravě a samozřejmě v peněženkách občanů. Je třeba, aby peníze zůstaly v ČR a byly zde investovány. Jedním z řešení je obchodní banka vlastněná státem.

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Zachování nižších daní u zaměstnanců s podprůměrnou mzdou.
 • Daňové úlevy pro rodiny s dětmi – zvýšení daňové slevy na první dítě, zavedení slevy na dani z příjmů za zabezpečení volnočasových aktivit dětí.
 • Zpracování dlouhodobého plánu pro ozdravení veřejných financí, včetně řešení deficitu, který vznikl v důsledku pandemie, s důrazem na posílení daňových příjmů (místo škrtů v sociálních výdajích) a na účinek zvýšení státních investic.
 • Progresivní zdanění bohatých, miliardářská daň - posílení příjmů státního rozpočtu zdaněním především příjmů a kapitálu velkých korporací a spekulantů, zrušení různých daňových úlev, z nichž profitují.
 • Digitální a bankovní daň (daň z finančních transakcí a zdanění internetových gigantů). Zavedení sektorové daně nejen pro banky, ale také obchodní řetězce aj. monopoly.
 • STOP vyvádění peněz do zahraničí (daňových rájů) a nízkým daním nadnárodních firem. Tyto kroky prosazovat i na mezinárodní úrovni – přinejmenším v rámci EU.
 • Podmínku, že v ČR smí podnikat jen subjekt, který je v ČR registrován a který v ČR platí daň z příjmu.
 • Prosazovat zdanění rozdílu mezi korporátní daní v ČR a daní v sídle zahraniční společnosti ze zisku dosaženého na našem území.
 • Revize smluv, které umožňují, aby zisk vytvořený v ČR byl vyváděn do zahraničí, zvláště v oblastech důležitých pro soběstačnost a bezpečnost státu (tzv. Tobinova daň, zvýhodnění investování zisku v ČR před jeho vyvedením do zahraničí).
 • Zrušení výjimek z placení daně z pozemku, kterou má církev na své stavby využívané k hospodářským účelům.
 • Omezit financování neziskových organizací, které pod záminkou humanitární pomoci slouží spíše k jednostrannému politickému nátlaku, a jejich důslednou kontrolu ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu i správce dotací.

„Pokračovat v úsilí o zdanění církevních restitucí.“

„Oživení ekonomiky i společenského života“

Cílem KSČM je dosáhnout stabilizace pracovních míst a oživení českého trhu a české ekonomiky, provázené nezbytnou modernizací, protože vliv nových technologií spolu s důsledky pandemie vyvolá změnu struktury ekonomiky. Z do energetiky, výstavby vysokorychlostních tratí a modernizaci železnice, do inovací,

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • STOP další privatizaci státu. Posílení institutu vyvlastňování ve veřejném zájmu.
 • Výkup majetkových podílů vedoucí k posílení strategické kontroly v podnicích důležitých pro zaměstnanost a ekonomickou bezpečnost státu (energetika, doprava, vodohospodářství, informační služby, bankovnictví, podpora zahraničního obchodu či těžba nerostných surovin), popř. zakládání nových podniků státem, podpora českých firem.
 • Posílení strategického řízení, zejména s cílem podpořit inovativní ekonomiku, a zajistit provázanost rozhodnutí, aby nedocházelo k odkladům jako např. u aktualizace Státní energetické politiky, nebo k rozhodnutím bez řešení následků, jako u doporučení uhelné komise aj.
 • Promyšlený přístup k zelenému údělu EU, který bude mít strategický vliv na ekonomiku – KSČM souhlasí s ekologičtější ekonomikou, ale za podmínky ochrany potenciálu české ekonomiky a dodržení zásady, že náklady musí nést znečišťovatelé, ne lidé.
 • Zřízení české státní univerzální, nejen komerční banky k financování národních, krajských i obecních podniků i vybraných veřejných programů.
 • Výraznou podporu družstevnictví a rozšiřování účasti členů na řízení a rozhodování družstva.
 • Podporu rozvoje vědy, výzkumu a inovací a chytrých investic na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy, tj. celkově ze všech zdrojů na 3 % HDP; uplatnění Národní iniciativy ČR: Průmysl 4.0. pod silnou kontrolou státu za současné eliminace nepříznivých sociálních dopadů (velké skupiny zaměstnanců se stanou nepotřebnými, je nutné pro ně zabezpečit novou práci jako zdroj příjmů k důstojnému životu).
 • Investice do bydlení podporovat nejen jako sociální krok, ale i jako jedno z nejefektivnějších opatření ke stimulaci ekonomiky.
 • Investice do dopravní infrastruktury, jejích oprav, modernizace a rekonstrukce; upřednostnit výstavbu a rekonstrukce pro zvýšení propustnosti železnice pro nákladní dopravu a kontejnerová překladiště, přípravu vysokorychlostních železničních tratí.
 • Revize dosud prosazovaných investic do výstavby dálniční sítě (se zaměřením na efektivnost vynaložených nákladů a budování obchvatů obcí vysoce zatížených dopravou, hlavně nákladní).
 • Zahájení investičních projektů státních podniků a podniků se státní účastí ke znovunastartování ekonomiky.
 • Zajištění fungování státních hmotných rezerv (léky, potraviny, zdravotní potřeby) a cenové regulace nejen v oblasti kritických komodit, průběžná a důsledná kontrola.
 • Odmítnutí aktuálního prosazování eura a zachování koruny jako oficiální platné měny ČR (pro ČR by to bylo nyní nevýhodné, odmítáme rozhodnutí bez referenda).
 • Podporu majetkové spoluúčasti zaměstnanců (např. družstevnictví) nejen v zemědělské výrobě, ale hlavně v oblasti navazující domácí zpracovatelské výroby.
 • Provedení inventury státního majetku a prověření privatizačních procesů i zpětně od jejich počátků.
 • Zavedení důsledné cenové regulace oligopolů – voda, plyn, elektřina, mobilní operátoři.
 • Podporu místního živnostenského podnikání zejména v oblasti zjednodušení administrativy, přístupu k financím, informacím a výběrovým řízením (revize a zjednodušení daňových zákonů, vzdálený přístup on-line k administraci a komunikaci s úřady).
 • Použití efektivního systému evidence tržeb proti šedé ekonomice a v zájmu poctivých podnikatelů a živnostníků i v zájmu boje proti daňovým únikům.
 • Podporu rozvoje malých potravinářských provozů s cílem pomoci vytvořit domácím zemědělským výrobcům síť maloobchodních provozoven jako protiváhu velkým zahraničním obchodním řetězcům.
 • Podporu turismu, lázeňství i kultury s cílem dosáhnout co nejdříve oživení všech služeb, které na ně navazují.
 • Podporu kulturního vyžití i vlastní kulturní tvorby pro všechny skupiny občanů (systém slev, odstranění bariér apod.). Vytváření volnočasových kulturních center v obcích.

„Život v bezpečné a svobodné zemi“

Agresivní vojenské operace NATO neslouží zájmům České republiky. Proto požadujeme zastavení misí Armády ČR s výjimkou těch, které jsou součástí humanitárních misí OSN. Armáda musí přednostně sloužit obraně bezpečnosti občanů ČR. Odmítáme účelové politické provokace, které ve skutečnosti slouží především ekonomickým zájmům velmocí. Jsme pro obnovení vysoké úrovně všestranných vztahů i s Ruskem a Čínou. Podporujeme referendum především v otázkách vystoupení ČR z NATO a EU. Vystoupení ČR z NATO a požadavek zrušení tohoto paktu je dlouhodobým cílem KSČM. Odmítáme nelegální ekonomickou migraci. O rozvoji naší země musí přednostně rozhodovat sami občané – ne diktát EU či USA.

„Bezpečí občanů a suverenita ČR“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Energetickou a teplárenskou bezpečnost ČR.
 • Zpracování jasné energetické politiky ČR, s cílem omezit dopady kontroverzní energetické politiky některých zemí EU, jejímž důsledkem může být výpadek české elektrické sítě ohrožující firmy i domácnosti; přednostně investovat do adaptace elektrizační sítě na kolísání dodávek z nepravidelně pracujících elektráren. Podpora urychlené modernizace a dostavby jaderných elektráren bez diskriminačního omezování účasti např. Ruska nebo Číny z tendru.
 • Odklad termínu konce těžby uhlí do vyřešení teplárenství a dodávek koksovatelného uhlí pro výrobu železa a oceli v domácích průmyslových podnicích – plánovaný útlum těžby uhlí nepočítá s jeho náhradou v reálných termínech a ohrožuje řadu podniků, pracovních míst, životní úroveň i dodávky tepla pro občany.
 • Využití finančních prostředků původně určených na zahraniční mise AČR zejména na vybavení a techniku sloužící ve prospěch ochrany obyvatelstva.
 • Obnovení obranyschopné armády kombinující stálý profesionální sbor s výcvikem záloh, posílení branné výchovy obyvatelstva plošně s cílem vytvořit návyky pro zvládání krizových situací.
 • Místo podpory agresivních vojenských bloků prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti (OBSE).
 • Zásadní institucionální proměnu EU ve směru větší rovnoprávnosti členských států. Posílení volených orgánů, zejména Evropského parlamentu, omezení pravomoci úředníků.
 • Změnu zahraniční politiky, aby vláda ČR vždy a důsledně jednala především v zájmu zachování míru.
 • Ekonomickou diplomacii prosazující české zájmy, a ne jen zájmy elit ve vnějších ekonomických vztazích, obnovení vysoké úrovně všestranných vztahů i s Ruskem a Čínou bez účelových hrozeb a předsudků ze strany EU a pravice.
 • NE ekonomickým sankcím vůči jiným zemím.
 • NE mezinárodním dohodám, které vytvářejí nerovnoprávný vztah Evropy a jiných velmocí, např. USA, a ohrožují životní standard našich občanů.
 • NE jakýmkoli vnucovaným kvótám pro přijetí nelegálních migrantů.
 • Posílení boje proti fašismu, rasismu, náboženské a jiné nesnášenlivosti a diskriminaci.
 • STOP záměrnému zkreslování historických faktů spojených s průběhem a koncem II. světové války.
 • Zastavení snah o zpochybňování dekretů prezidenta Edvarda Beneše.
 • Důslednější a koordinovanější potírání terorismu a projevů etnické či náboženské nesnášenlivosti.
 • Stabilizaci policejního sboru a výchovu nových odborníků s ohledem na růst nároků výkonu služby. Zachování struktury Hasičského záchranného sboru a podporu dobrovolných sborů jako součásti IZS, včetně jejich finančního ohodnocení.
 • Aktualizace pandemických plánů a krizového řízení s cílem zabránit zmatečným rozhodnutím. Vyšší investice do ochrany veřejného zdraví (hygienická služba, Státní zdravotnický ústav, prevence apod.).

„Život ve svobodném a právním státě“

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Právní zakotvení přímé demokracie - ústavní zákon o obecném referendu, lidové veto, lidovou iniciativu. Zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.
 • Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, povinnost orgánů státní správy organizovat veřejná slyšení požadovaná občanskými iniciativami v okruhu jejich působnosti.
 • Zpřístupnění elektronických služeb občanům formou jednoduché administrace přístupu (bankovní identita, datová schránka pro každého). Odstranění legislativních překážek větší elektronizace. Rozumný kompromis mezi shromažďováním informací a ochranou soukromí.
 • Omezení cenzury internetu, právo na objektivní informace z různých zdrojů (vláda nesmí rozhodovat o tom, které informace jsou pro občany přínosné, může je komentovat, ne omezovat).
 • Odstranění ekonomických překážek přístupu občanů k právu (důsledná revize nadbytečných právních předpisů, bezplatná právní pomoc, úprava soudních a správních poplatků apod.). STOP automatické implementaci směrnic a nařízení EU do českého právního řádu.
 • Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku.
 • Zákon o majetkových přiznáních pro občany (u majetku nad 100 mil. Kč – milionářská daň), rozšíření informací o majetkových poměrech politiků a úředních osob s významnými pravomocemi.
 • Transparentní výběrová řízení, zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek a tvrdých postihů za svévolné předražování státních zakázek, založené na tiché dohodě soutěžících firem a zkorumpovaných úředníků.
 • Vyvození osobní a sociální zodpovědnosti činitelů státu i místních samospráv a úředních osob za nekompetentní rozhodování, nedbalost a závažná pochybení.
 • Novelizaci zákona o státní službě s tvrdými postihy za korupci, zejména ztrátou všech výhod státních úředníků a doživotním zákazem jejich státní služby a členství ve statutárních orgánech právnických osob.
 • Audit státní podpory neziskových organizací a zrušení financování tzv. politických neziskovek. Kontrolu účelnosti využití veřejných dotací a transparentnosti příspěvků ze zahraničí.
 • Zrušení koncesionářských poplatků, veřejnoprávní média hrazená ze státního rozpočtu a kontrolovaná parlamentem, nezávislými odborníky i NKÚ.
 • Zavedení statusu chráněné osoby pro učitele a seniory.

„Zdravé životní prostředí a návrat k soběstačnosti „

Pro všechny musí být dostupné kvalitní potraviny a spotřební zboží. Jsme pro omezení dovozu nekvalitních potravin. Dosavadní vlády přehlížely negativní důsledky rozsáhlé intenzifikace zemědělství, ekologické katastrofy i výrazné zásahy do ekosystémů. To se musí změnit. Česká republika přestala být nezávislou a soběstačnou v řadě oblastí, včetně plodin našeho zeměpisného pásma. Soběstačnost je dlouhodobou strategií KSČM a souvisí i s životním prostředím a péčí o naši krajinu. Třeba omezení živočišné výroby pod taktovkou EU prokazatelně vedlo k degradaci zemědělské půdy, které chybí přírodní hnojiva. Je nutné posílit nezávislost ČR na zahraničí, podpořit domácí produkty a kvalitu služeb. Proto podporujeme soběstačnost ČR v oblastech potravinové výroby, energetiky, vodohospodářství a telekomunikací. Voda a ostatní přírodní bohatství musí být ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí.

KSČM BUDE PROSAZOVAT

 • Zásadní podporu kvalitní tuzemské potravinářské produkce, důsledný postih klamavých informací o původu, kdy se potraviny vyrobené mimo naše území vydávají za český produkt.
 • Obnovení přísných norem kvality potravin, posílení úlohy Celní správy, Státní veterinární správy a České obchodní inspekce při kontrole dovozu a prodeje potravin.
 • Investice na rozčlenění velkých lánů polí lesními pásy, do obnovy zničených lesů, revitalizace vodních toků a do spojové technické infrastruktury.
 • Místo gigantických investic na nová a neefektivní vodní díla potřebnou revitalizaci vodních toků a zvyšování retenční schopnosti půd.
 • Podporu ekologické krajinotvorby, podporu ekologického zemědělství s cílem zabránit negativním důsledkům rozsáhlé intenzifikace zemědělství (zvyšující se eroze půdy, utužení půdy, pokles půdní organické hmoty vedoucí ke ztrátě přirozené půdní úrodnosti a kontaminace půdy pesticidy a těžkými kovy). Důslednou kontrolu dávkování chemických prostředků pro ošetření půdy a plodin na ní pěstovaných.
 • Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů před suchem i znečištěním.
 • Vrácení správy zdrojů vody a nerostných surovin z rukou zahraničních firem vlastníků do rukou státu, krajů či obcí, z výnosů z nerostných zásob nesmí bohatnout jen hrstka.
 • Razantní regulace poplatků za distribuci energií a vody. Snižování marží v podnikání s energiemi a vodou.
 • Snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby, snížení vývozu elektrické energie, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.
 • Využívání jaderné energie s rozumným a ekonomicky výhodným užitím obnovitelných zdrojů, dobudování kapacit jaderných elektráren.
 • Zachování centrálního vytápění s cílem zabránit nárůstu počtu nových malých zdrojů znečištění. Pokračování v tzv. kotlíkových dotacích pro domácnosti.
 • Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy, podpora infrastruktury pro výrobu a užití vodíku v dopravě jako vhodný doplněk a náhrada pohonu na elektřinu. Preference hromadné veřejné dopravy před individuální, zejména ve městech a aglomeracích. Podpora národních dopravců zřízených státem, popř. kraji.
 • Podporu ekologicky šetrných přístupů ve výrobě, stavebnictví i v dopravě, důsledný postih znečišťování vody, půdy i ovzduší.
 • Prosazování práva na čistý vzduch a účinnou kontrolu a postih znečišťovatelů ovzduší.
 • Rovnoměrný rozvoj regionů – předcházení vylidňování venkova (zachování dostupné sítě veřejných škol a zdravotnických zařízení, podpora pracovních míst) a vzniku vyloučených lokalit.
 • Výrazné posílení národních dotačních zdrojů pro rozvoj zemědělské prvovýroby od dotování na plochu k dotování podle výnosu. Zastavení devastace krajiny a půdního fondu. Prostřednictvím dotační politiky podporovat pěstování takových plodin, které nebudou mít za následek znehodnocení půdy.
 • Zásadní zvýšení ochrany zemědělského půdního fondu, zejména před zábory půdy, vytvoření dotačního a daňového zvýhodnění při výstavbě na již zastavěných a nevyužívaných plochách. Zpřísnění podmínek obchodování s půdou, aby půda byla použita k základním účelům, a tak omezení spekulativních nákupů.
 • Podporu prodeje zemědělských produktů v místě jejich produkce bez zbytečných převozů.
 • Revitalizaci vodních toků, tůní, mokřadů, niv vodních toků.
 • Dopracování do Národní strategie boje proti suchu problematiky zvýšení absorpční schopnosti půdy a retenční schopnosti krajiny.
 • Ochranu biologické rozmanitosti s cílem zastavit vzrůstající počet ohrožených druhů savců, ptáků, plazů, obojživelníků, sladkovodních ryb a hmyzu.
 • Podporu efektivních koncepcí dlouhodobé obnovy lesů po kůrovcové kalamitě, vyčlenění potřebných prostředků na jejich realizaci.